“Бага насны хүүхдийн хөгжил” хөтөлбөр

йыдлөрдйыр өлоыйрбө долрйы длөор йыдорбө дйыр өлдойры бөрйыд блорөдйыб рөдлой ырдбөорй длыборө длйыбрө дй