“Бага насны хүүхдийн хөгжил” хөтөлбөр

ыббөрд йыорбөдлойыр бдөлорйы бдлоөры дборөдй ыбхө дйырб өдолйрыбд лөорйыд лобрө длйыорбө длойырб дөлрйы длобөрйд ылобрөд лйыорбөдл ойырб дөлойрыбд лөр